Who is…?

Nikola Tesla

Nikola Tesla~

Click this link for more information https://www.thefamouspeople.com/profiles/nikola-tesla-2452.php

https://quotes.thefamouspeople.com/nikola-tesla-2452.php